کامیون های ده چرخ باری با تناژ ۲۶ تن

۵۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

بنز دهچرخ قپونی

اتاق جلو ۱۰۰ ٪ اتاق عقب ۷۰ گیربکس ۱۹۲۴آوردار گیربکس تازه تعمیر اساسی شده تودوزی نو ماشین زیر کار میباشد
3028 بازدید کل ، 0 امروز